Zanim otrzymasz decyzję o pozwoleniu na budowę – wyłączenie z produkcji leśnej

Udostępnij:

spis treści

Cześć! 

Ostatnio pisałam o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. Dzisiaj kilka słów o procedurze komplementarnej do poprzednio opisywanej, mianowicie o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej. Postępowanie w tym zakresie należy przeprowadzić, kiedy działka, na której planujemy budowę domu, jest działką leśną, ale przeznaczoną na cele mieszkaniowe. Wyłączenie to rozpoczęcie innego, niż leśne użytkowania gruntu.

O tym, czy grunt na planowanej do zakupu lub już zakupionej działce jest leśny, dowiesz się z wypisu z rejestru gruntów, który wydaje starostwo powiatowe. O przeznaczeniu gruntu decydują natomiast zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (decyzji wz), o których pisałyśmy w poprzednich artykułach. W wypisie z MPZP lub w decyzji wz, dotyczącej twojej działki, może pojawić się pojęcie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych. Wspomniane zapisy w planie lub decyzji w połączeniu z oznaczeniem użytków na działce jako leśne w wypisie z rejestru gruntów, skutkuje koniecznością uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji.

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego, składa się do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwej ze względu na położenie działki. Wniosek może złożyć właściciel gruntu, ale również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Kluczowym załącznikiem do wniosku jest opis taksacyjny lasu miejsca wyłączenia, a w przypadku wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego do 0,05 ha – informacja o typie siedliskowym lasu. Opis taksacyjny lasu lub informacja o typie siedliskowym lasu jest częścią uproszczonego planu urządzenia lasu (tzw. UPUL). Dokument ten jest sporządzany przez starostwa powiatowe na okres 10 lat. Zawiera ogólną charakterystykę lasów oraz ich stanu, zestawienia powierzchni i miąższości głównych gatunków oraz opisy taksacyjne lasu, stanowiące charakterystykę poszczególnych drzewostanów. Aby uzyskać opis taksacyjny lasu lub informację o typie siedliskowym lasu należy złożyć stosowny do wniosek do starostwa powiatowego.

las 2

Drugim istotnym załącznikiem do wniosku jest plan wyłączenia. To projekt zagospodarowania działki na bazie mapy projektowej, z zaznaczoną graficznie planowaną powierzchnią do wyłączenia, z wyszczególnieniem powierzchni wyłączenia pod budynkami, ciągami komunikacyjnymi, parkingami itp. Projektowana powierzchnia wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, powinna stanowić jeden, zwarty kontur, określający kształt wyłączenia.

Ponadto do wniosku dołączamy wypis z wyrysem z MPZP lub decyzję wz, aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy).

Zestaw załączników w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych jest podobny. Mimo to przed składaniem wniosku o wyłączenie, dobrze jest to zweryfikować w konkretnym nadleśnictwie.

Warto wiedzieć, że koszty jakie poniesiemy na zakup działki pod budowę domu, to może być nie tylko wartość samej działki, ale także świadczenia związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, jeśli nabędziemy teren zalesiony. Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej o powierzchni ponad 0,05 ha wiąże się z opłatami:

  • należnością z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, pomniejszoną o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami; należność uiszcza się po dokonaniu i zgłoszeniu wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej,
  • opłatą roczną, wnoszoną przez okres 10 lat oraz
  • jednorazowym odszkodowaniem za przedwczesny wyręb drzewostanu.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat znajdziesz w art. 12 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Przeprowadzenie procedury wyłączenia gruntów leśnych z produkcji stanowi część procesu przygotowania przez nas projektu budowlanego. Po naszej stronie leży uzyskanie różnego rodzaju decyzji i warunków, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Tak więc niezmiennie zapraszamy do współpracy!

error: Content is protected !!