Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW

Wymiana produktu

 1. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy, dobrowolny i nie narusza uprawnień Klienta będącego Konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 2. Klient, który zakupił Produkt w Sklepie, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie o tej samej lub innej wartości.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), składając oświadczenie o wymianie Produktu.

 4. W przypadku wymiany Produktu Klient obowiązany jest ponieść następujące koszty:

 • opłata manipulacyjna za wymianę Produktu w wysokości 500,00 złotych brutto.

 • koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do Klienta.

 • wyrównanie ceny Produktu, jeśli nowy Produkt ma wyższą wartość od oddawanego (w przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę potrącając opłatę manipulacyjną)

 1. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 2. Dopuszcza się tylko jedną wymianę Typowego Projektu Architektonicznego na inny Produkt, a wymieniony Produkt nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

 3. Wymianie/zwrotowi nie podlegają:

 • Produkty cyfrowe (np. ebooki).

 • Produkty zużyte lub zaadaptowane, które noszą ślady zniszczenia, otwierania są niekompletne lub zapisane, noszą ślady rozmontowania dokumentacji.

 • Produkt z przerwaną lub uszkodzoną plombą zabezpieczającą.

 • Projekty w wersji papierowej zakupione wraz z wersją cyfrową

Uprawnienia
z tytułu niezgodności produktu
z Umową.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z umową.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

 4. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 4.

 • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6-8.

 • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

 • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową jest wyłączona.

 2. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawa konsumenta.uokik.gov.pl.

 3. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i niezgodności Produktu z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na dane kontaktowe podane na początku Regulaminu.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Dla przyśpieszenia procesu odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego jako załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko rekomendacją a jego nie wykorzystanie w procesie odstąpienia od Umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał inną informację
  w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku
  z formą zwrotu płatności.

 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są:

 • sprzedaż Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji 
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku zakupu Typowego projektu architektonicznego obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zostaje wyłączone w odniesieniu do całej Umowy.

 2. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.

 3. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Sprzedawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Sprzedawca:Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie.

 

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Monika Koncewicz, reprezentująca firmę MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 796 283 48 70, REGON: 365075682.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.