Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży towarów

data publikacji: 01.01.2023 r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy usługi sprzedaży produktów fizycznych oraz cyfrowych dostępnych na tej stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://mmapracownia.pl/ Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady sprzedaży w sklepie, warunki umowy sprzedaży, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy.

Informacje dostępne w sklepie i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się
z nami pod adresem: kontakt@mmapracownia.pl oraz pod numerem telefonu: +48 885 113 313.

Kto sprzedaje produkt?

Sprzedawcą produktów fizycznych oraz administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu: Monika Koncewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, pod adresem al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 796 283 48 70, REGON 365075682.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin obowiązuje klientów sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy
o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, jak i osoby dokonujące zakupów w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

Wyjaśnienie definicji

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Co do zasady, Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

Cena

Najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena Ostatnia Najniższa

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Cena Początkowa

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę Promocji.

Cena Promocyjna

Monika Koncewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, pod adresem al. Warszawska 102, 20-824 Lublin,
NIP 796 283 48 70, REGON 365075682.

Administrator danych osobowych

Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzień Roboczy

Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w sklepie.

Klient

Osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz służący do złożenia zamówienia na produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.

Koszyk / Formularz Zamówienia

Usługa Elektroniczna, polegająca na dystrybucji treści przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Wszyscy Klienci korzystający z usługi Newslettera otrzymują cyklicznie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o charakterze edukacyjnym, marketingowym oraz handlowym.

Newsletter

Obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego, który będzie wzniesiony na rzecz Klienta z wykorzystaniem Typowego Projektu Architektonicznego

Obiekt Budowlany

Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności w postaci Typowego Projektu Architektonicznego.

W Sklepie udostępniane są zarówno produkty fizyczne, jak i cyfrowe

Produkt

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

Prawo Budowlane

Dokumentacja zgodna z wymogami Prawa Budowlanego, w tym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), która jest sporządzana w oparciu o Typowy Projekt Architektoniczny dostarczony przez Sprzedawcę;

Projekt Budowlany

Kompleksowe czynności faktyczne i prawne podejmowane przez Kupującego oraz zatrudnione przez niego osoby, które to czynności są niezbędne do wykonania Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym;

Proces Budowlany

Szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane przez Sprzedawcę
w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Sklep zasadach np. obniżenie ceny Produktu lub Produktów.

Promocje

Osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w sklepie zawierając Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

Osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu
w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy sprzedaży wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia
i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://mmapracownia.pl/

Sklep

Monika Koncewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, pod adresem al. Warszawska 102, 20-824 Lublin,
NIP 796 283 48 70, REGON 365075682.

Sprzedawca

Produkt, w postaci dokumentacji projektowej, której zawartość została szczegółowo opisana w rozdziale Typowy Projekt Architektoniczny niniejszego Regulaminu.

Każdy Typowy Projekt Architektoniczny przed jego wykorzystaniem w Procesie Budowlanym wymaga, zgodnie z Prawem Budowlanym przeprowadzenia adaptacji.

Typowy Projekt Architektoniczny

Typowy Projekt Architektoniczny, który został wprowadzony do oferty Sklepu i jest widoczny w Sklepie, ale jego projektowanie nie zostało zakończone, w związku z czym termin dostawy Typowego Projektu Koncepcyjnego może ulec wydłużeniu o czas przewidziany w Regulaminie.

Typowy Projekt Koncepcyjny

Umowa zawierana pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której sprzedawca zobowiązuje się do wydania lub wykonania Produktów lub świadczenia usługi, a Klient do zapłaty Ceny.

Umowa Sprzedaży

Usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, np. w postaci wysyłki Newslettera czy udostępnienia Formularza zamówienia

Usługa Elektroniczna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.)

Ustawa o prawach konsumenta

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy
o Świadczenie Usług lub Umowy sprzedaży, tj.:

 • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 • dostęp do poczty elektronicznej;

 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej np. Mozilla, Opera, Google Chrome, Safari;

Wymagania Techniczne

Oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży kierowaną do Sprzedawcy oraz swoje dane (dane Klienta) niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

ZamówienieOgólne warunki korzystania
ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Jeżeli natomiast zapoznał się z jego treścią w sposób opisany wyżej, jest związany jego postanowieniami.

 3. Przed zawarciem Umowy, w szczególności dotyczącej nabycia Produktu, Klient jest zobowiązany szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją Produktu zawartą w jego opisie, w tym z elementami Produktu, rozwiązaniami, zastosowanymi materiałami oraz zakresem opracowania. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że Klient dopełnił wskazanych obowiązków.

 4. Wszystkie Ceny są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

 5. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych. Klient powinien także posiadać podstawową wiedzę na temat zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób nie zakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób nie zakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;

 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

 • nie umieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie
  w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

 • nie modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;

 • niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości;

 • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności;

 1. W kontekście sprzedaży Typowego Projekty Architektonicznego Sprzedawca informuje Klienta, że:

 • Klient odpowiada za przeprowadzenie Procesu Budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym

 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania warunków udzielonej licencji

 • Sprzedawca nie bierze udziału w Procesie Budowlanym, który jest przeprowadzany przez Klienta

 • Produkt będący Typowym Projektem Architektonicznym przed jego wykorzystaniem w Procesie Budowlanym w charakterze Projektu Budowlanego wymaga przeprowadzenia adaptacji, na potrzeby spełnienia wymogów przewidzianych w Prawie Budowlanym

 • w przypadku dokonywania adaptacji Produktu przez podmiot zewnętrzny, Sprzedawca nie sprawuje nadzoru autorskiego w rozumieniu właściwych przepisów Prawa Budowlanego

 • nabycie Typowego Projektu Architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

    1. Ponadto Sprzedawca, informuje Klienta, że nie ponosi odpowiedzialności za:

 • brak możliwości realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

 • nieprzydatność Produktów do celów założonych przez Klienta

 • skutki używania Produktów przez Klienta lub osoby trzecie;

 • wadliwie przeprowadzoną adaptację w zakresie Typowego Projektu Architektonicznego

 • działania i zaniechania osób zatrudnionych przez Klienta w ramach realizacji Procesu Budowlanego;

 • skutki nieuprawnionej ingerencji w Produkty przez Klienta lub osoby trzecie;

 • szkody wynikłe z opóźnienia w odbiorze Produktów;

 • szkody wynikłe ze wstrzymania się przez Sprzedawcę z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta;

 • skutki nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;

 • podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, w tym danych do faktury VAT i danych kontaktowych;

 • skutki siły wyższej;

 • rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.

 2. Produkty mogą być udostępniane do sprzedaży w Sklepie w ramach przedsprzedaży (Typowy Projekt Koncepcyjny) lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

 3. W przypadku udostępnienia produktów w ramach Promocji, Sprzedawca oznacza dany produkt jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Cena wskazywana przez sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

 4. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Sprzedawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście zakupiły dany produkt. Weryfikacji opinii Sprzedawca dokona na podstawie adresu e-mail.

 5. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi w Sklepie jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Sprzedawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie produktu w Sklepie.

 6. Sprzedawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji Konta, Formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne w Sklepie

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

 • Koszyk / Formularz zamówienia

 • Newsletter

 1. Usługa Koszyk / Formularz zamówienia umożliwia Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

 2. Usługa Koszyk / Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy – każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, w formularzach osadzonych na stronach: www.mmapracownia.pl lub www.swiadomabudowa.pl i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na podany adres przesyłane będą kolejne edycje Newslettera

 4. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.

 5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest w wersji nieodpłatnie oraz odpłatnej przez czas nieoznaczony, na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera, zamieszczonym na stronie: www.swiadomabudowa.pl

 6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego.

 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zasady sprzedaży produktów fizycznych. Zawarcie
umowy sprzedaży.

 1. Oferta Sprzedającego jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza granice Polski nie są realizowane.

 2. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

 3. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

 4. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków:

 • wypełnienie Formularza zamówienia

 • kliknięciu na stronie Sklepu (po wypełnieniu Formularza zamówienia) pola „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu)

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia, a w konsekwencji zawarcia Umowy, obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Sprzedawcy.

 2. Podanie danych osobowych w Formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

 3. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji

 • adres e-mail

 • adres zamieszkania

 • numer telefonu

oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży tj.:

 • Produkt/y

 • ilość Produktu/ów

 • miejsce i sposób dostawy Produktu/ów

 • sposób płatności za Produkty przez Klienta

 1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

 2. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu). Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane w Sklepie.

 3. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.  Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.

 4. W odpowiedzi na Zamówienie złożone poprzez Formularz zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji oraz podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

 5. Po zweryfikowaniu Zamówienia, w ciągu 12 godzin (dotyczy dni roboczych) i/lub w ciągu 12 godzin następujących po dniu wolnym od pracy, Sprzedający wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty na Produkty, złożonej w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

 7. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem, a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:

 • w przypadku Produktów o charakterze fizycznym – umowa sprzedaży,

 • w przypadku Produktów o charakterze niematerialnym – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,

 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 3. W przypadku odmowy przyjęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, Umowa sprzedaży w zakresie Produktów wskazanych przez Sklep w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.

 4. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta.

 5. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 6. Sprzedawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne w Sklepie. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktów w Sklepie.

Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi nabywanie Produktów o charakterze cyfrowym, w szczególności takich Produktów, jak:

 • ebooki

 • konsultacje on-line

 • Typowy Projekt Architektoniczny

 1. Zamówione Produkty cyfrowe wysyłane są na adres e-mail Klienta podany w Formularzu zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie wyraził zgody na dostarczenie Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od Umowy.

 2. Zakupiona przez Klienta konsultacja online zostanie przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Sprzedawcy i udostępnionym Klientowi.

 3. Klient, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Typowy Projekt Architektoniczny.

Zgoda na zmiany.

 1. Klient, który zamówił Typowy Projekt Architektoniczny w Sklepie, otrzymuje dokumentację projektową w wersji papierowej.

 2. Każdy Produkt, będący Typowym Projektem Architektonicznym składa się z następujących elementów:

 • projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt konstrukcyjny z elementami wykonawczymi

 • projekt instalacji wewnętrznych w standardzie budowlanym (instalacja wodno/kanalizacyjna, ogrzewania z zastosowaniem ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej z rekuperacją)

 • projekt instalacji elektrycznych w standardzie budowlanym

 1. W ramach zamówionego Produktu będącego Typowym Projektem Architektonicznym Klient otrzymuje 3 egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego (zawierającego projekt architektoniczny) i 2 egzemplarz projektu technicznego (zawierającego elementy wykonawcze konstrukcji  i projekty instalacji)

 2. Typowy Projekt Architektoniczny dostarczany jest w wersji papierowej, drukowanej. Klient ma możliwość zakupienia wybranego Typowego Projektu Architektonicznego w wersji cyfrowej w formacie .PDF, za dodatkową płatnością.

 3. Dostarczenie Produktu obejmującego Typowy Projekt Architektoniczny w wersji papierowej polega na skompletowaniu dokumentów wchodzących w skład Projektu, zaplombowaniu poszczególnych egzemplarzy i zapakowaniu ich oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy Produktu.

 4. Adaptacji Typowego Projektu Architektonicznego powinni dokonywać projektanci posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

 5. Sprzedawca nie udziela wsparcia w zakresie adaptacji. Klient ma dowolność w wyborze projektanta, który dokona niezbędnych zmian w ramach adaptacji.

 6. Sprzedawca upoważnia projektantów dokonujących adaptacji do włączenia Typowego Projektu Architektonicznego do pełnej dokumentacji Projektu Budowlanego, która jest sporządzana przez projektanta na zlecenie Klienta i podpisywana przez tego projektanta.

 7. Sprzedający określa zakres dopuszczalnych zmian, które nie będą stanowiły naruszenia praw autorskich indywidualnie dla poszczególnych Typowych Projektów Architektonicznych. Lista zmian, jest zamieszczona w opisie Produktu w Sklepie.

 8. Bez konieczności uzyskiwania zgody Sprzedawcy, pod warunkiem zachowania integralności estetycznej i kompozycyjnej Typowego Projektu Architektonicznego oraz po zapewnieniu zgodności z Prawem Budowlanym i zatwierdzaniu zmian przez projektanta adaptującego, Klient może:

 • użyć innych materiałów budowlanych na konstrukcję Obiektu Budowlanego (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) oraz wprowadzić poniższe zmiany:

  • usytuowanie wewnętrznych ścian działowych, a także otworów drzwiowych wewnątrz Obiektu Budowlanego

  • usytuowanie i geometria schodów wewnętrznych

  • wysokość Obiektu Budowlanego (lub rzędna wysokościowa kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej

  • kąt nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć)

  • wykonanie podpiwniczenia całości lub części Obiektu Budowlanego

 • wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz Obiektu Budowlanego, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną Obiektu Budowlanego.

 • w celu dostosowania do przepisów Prawa Budowlanego, w tym prawa miejscowego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

  • wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe

  • stosować pustaki szklane (luksfery),

  • doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu

  • stosować dodatkowe okna połaciowe oraz wyłazy dachowe

 • zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.

 • doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne Obiektu Budowlanego takie jak: tarasy naziemne, ogrody zimowe, pergole, a także elementy wewnętrzne, takie jak antresole.

 • zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.

 • przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.

 • przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.

 1. W przypadku, gdy Klient chciałby wprowadzić zmiany wykraczające poza powyżej określony zakres, powinien przedstawić Sprzedawcy na piśmie zakres planowanych zmian oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Sprzedawca najpóźniej w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi, czy wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian do Typowego Projektu Architektonicznego. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu, jednak do nie więcej niż 30 dni od dnia otrzymania zapytania od Klienta.

 2. W przypadku, gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w Typowym Projekcie Architektonicznym, zgoda zostanie przesłana Klientowi w wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Klienta.

 3. Sprzedawca nie jest zobligowany do wydawania zgody w każdym przypadku, jak również ma prawo zakazać wprowadzenia zmian wykraczających poza powyżej określony zakres, bez podawania przyczyny. Odmowa udzielenia zgody na proponowane zmiany może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy postulowane zmiany mogłyby prowadzić do naruszenia koncepcji estetycznej i kompozycyjnej Typowego Projektu Architektonicznego.

 4. Zgody na wprowadzanie zmian są udzielane bez konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy.

 5. W przypadku, gdy Klient wprowadzi zmiany w Typowym Projekcie Architektonicznym bez wymaganej zgody Sprzedawcy, Sprzedawca może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Sposób
i termin płatności

 1. Sklep umożliwia następujące metody płatności:

 • przelew elektroniczny

 • przelew tradycyjny

 • płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności, płatność następuje niezwłocznie w trakcie składania zamówienia.

 3. Dowód dokonania zakupy przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości
  e-mail lub w formie papierowej w przesyłce zawierającej Produkt. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

Koszty, sposób i termin

dostawy

 1. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione produkty zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.

 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Odbiór osobisty Produktu w sklepie jest bezpłatny.

 6. Sprzedawca określa termin dostawy Produktu na stronie lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

 7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy.

 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy.

 9. Termin gotowości Produktu do odbioru osobistego wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta oraz gotowości do odbioru osobistego liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub przelewem tradycyjnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej Produktu (przedsprzedaż).

 2. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu o najdłuższym czasie dostawy.

Prawa autorskie.

Licencja

 1. Produkty oferowane w Sklepie, a w szczególności Typowe Projekty Architektoniczne stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz podlega ochronie wynikającej z prawa własności intelektualnej.

 2. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy Produktów oferowanych w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania oraz używania do celów handlowych jak również używania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

 3. Sprzedawca zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania Produktów oferowanych w sklepie do celów handlowych, reklamy oraz wprowadzania w nich zmian ponad wymienione w opisie do Produktu bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Typowego Projektu Architektonicznego w celu wybudowania jednego Obiektu Budowlanego w ramach jednego Procesu Budowlanego. Korzystanie z Typowego Projektu Architektonicznego w innym zakresie niż wymieniony może skutkować pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Niewyłączna licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieokreślony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Klient nie może udzielać dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Typowego Projektu Architektonicznego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie. Klient również nie może przenosić, zbywać ani w inny sposób rozporządzać niewyłączną licencją bez zgody Sprzedawcy.

 7. Jeśli Klient będzie chciał korzystać z Typowego Projektu Architektonicznego w innym zakresie niż wymieniony w niniejszym regulaminie, na przykład jeśli zamierza wybudować kolejny Obiekt Budowlany na podstawie Typowego Projektu Architektonicznego, Sprzedawca może rozszerzyć licencję, ale tylko na mocy odrębnej umowy i za dodatkową opłatą.

 8. Sprzedający posiada autorskie prawa osobiste do Typowego Projektu Architektonicznego, a Klient zobowiązany jest do oznaczania autorstwa Sprzedającego każdorazowo podczas publikowania fragmentów dokumentacji, w tym także opisów czy wizualizacji.

Wymiana produktu

 1. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy, dobrowolny i nie narusza uprawnień Klienta będącego Konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 2. Klient, który zakupił Produkt w Sklepie, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie o tej samej lub innej wartości.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), składając oświadczenie o wymianie Produktu.

 4. W przypadku wymiany Produktu Klient obowiązany jest ponieść następujące koszty:

 • opłata manipulacyjna za wymianę Produktu w wysokości 500,00 złotych brutto.

 • koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do Klienta.

 • wyrównanie ceny Produktu, jeśli nowy Produkt ma wyższą wartość od oddawanego (w przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę potrącając opłatę manipulacyjną)

 1. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 2. Dopuszcza się tylko jedną wymianę Typowego Projektu Architektonicznego na inny Produkt, a wymieniony Produkt nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

 3. Wymianie/zwrotowi nie podlegają:

 • Produkty cyfrowe (np. ebooki).

 • Produkty zużyte lub zaadaptowane, które noszą ślady zniszczenia, otwierania są niekompletne lub zapisane, noszą ślady rozmontowania dokumentacji.

 • Produkt z przerwaną lub uszkodzoną plombą zabezpieczającą.

 • Projekty w wersji papierowej zakupione wraz z wersją cyfrową

Uprawnienia
z tytułu niezgodności produktu
z Umową.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu z umową.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

 4. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 4.

 • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6-8.

 • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

 • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową jest wyłączona.

 2. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawa konsumenta.uokik.gov.pl.

 3. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i niezgodności Produktu z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. Z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na dane kontaktowe podane na początku Regulaminu.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Dla przyśpieszenia procesu odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego jako załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko rekomendacją a jego nie wykorzystanie w procesie odstąpienia od Umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał inną informację
  w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku
  z formą zwrotu płatności.

 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są:

 • sprzedaż Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji 
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku zakupu Typowego projektu architektonicznego obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zostaje wyłączone w odniesieniu do całej Umowy.

 2. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.

 3. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Sprzedawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Sprzedawca:Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie.

 

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Monika Koncewicz, reprezentująca firmę MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 796 283 48 70, REGON: 365075682.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie
i zmiany w
regulaminie

 1. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki sprzedaży, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych produktów lub usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

 2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania.

 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą,
  a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie.

 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu punkt 5 litera od a do h.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania
  z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładkach:

 • Polityka Prywatności

 • Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
  z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na stronie internetowej Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie
  i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

 7. Udostępnione w ramach tej strony internetowej treści stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz wiadomość na kotnatk@mmapracownia.pl, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.