Decyzja o pozwoleniu na budowę

Udostępnij:

spis treści

Cześć!

Kiedy przymierzasz się do budowy domu, długo oczekiwanym momentem jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Niejednokrotnie zdarza się, że nasi klienci są zaskoczeni faktem, iż samo wydanie decyzji nie wystarczy do rozpoczęcia procesu budowlanego. Aby bezpiecznie wbić w ziemię przysłowiową łopatę, potrzebna jest jeszcze tzw. klauzula ostateczności decyzji. Podejmując prace budowlane wcześniej narażamy się na ryzyko, ponieważ decyzja może zostać podważona. Dlaczego?

Bowiem od decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez organ pierwszej instancji, z reguły starostę, przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeśli żadna ze stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, prawidłowo poinformowana o wydaniu decyzji, nie wniesie odwołania we wspomnianym terminie, decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna. Termin 14 dni jest liczony od dnia doręczenia decyzji ostatniej ze stron postępowania.

Nie musimy czekać 14 dni jeśli, jako inwestorzy, jesteśmy jedyną stroną w sprawie i zrzekniemy się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Podobna sytuacja jest możliwa, kiedy występuje kilka stron w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wszyscy zrezygnują z prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Do prawomocności decyzji wrócę poniżej.

Formalnie ostateczność decyzji wyraża się najczęściej poprzez przybicie na dokumencie, przez organ wydający decyzję, pieczątki z informacją „decyzja stała się ostateczna w dniu …. i podlega wykonaniu”. Od decyzji ostatecznej nie służy odwołanie, a zatem nie może być ona podważana w trybie administracyjnym. Nie wyłącza to jednak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w ustawach.

man-g02946c3e3_1920

Kiedy jednak:

  • skarga do sądu nie została wniesiona w terminie i termin ten nie został przywrócony;
  • przepis szczególny wyłącza dopuszczalność wniesienia skargi do sądu;
  • skarga do sądu została oddalona prawomocnym wyrokiem sądu lub
  • decyzja stała się ostateczna, ponieważ żadna ze stron nie wniosła odwołania lub wszystkie strony zrzekły się prawa do odwołania, co wyklucza złożenie skargi do sądu administracyjnego (sytuacja opisywana powyżej),

ostateczna decyzja staje się prawomocna.

error: Content is protected !!