Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie dlatego działając zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@mmapracownia.pl oraz numerem telefonu 885 113 313.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest Monika Koncewicz, reprezentująca firmę MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 796 283 48 70, REGON: 365075682.

Przydatne linki

 • Polityka prywatności

 • Klauzula informacyjna dla Klientów

 • Klauzula informacyjna Social Media

 • Klauzula informacyjna do newslettera

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Monika Koncewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, pod adresem al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 796 283 48 70, REGON 365075682

  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu email: kontakt@mmapracownia.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – t.j. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, itp.

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

  5. Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: kooperantom – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności projektantom branżowym, obsłudze prawno-księgowej, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.

 

KLAUZULA SM

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością na Facebooku.

Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Skontaktuj się z nami!


W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@mmapracownia.pl ________

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez nas profilu na Facebooku jest MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 796 283 48 70, REGON 365075682 ________.

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz w nami w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz naszą stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod naszymi postami lub komentarzami.

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczamy jednak, że nie mamy wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje wypełniamy obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Polityki w postaci klauzuli informacyjnej oraz pełną wersję, w której znajdziesz rozwinięcie wszystkich informacji z klauzuli.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarz

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).

Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;

Twoje reakcje na posty.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej wymienione dane

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@mmapracownia.pl

 1. Prawo dostępu do informacji.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 7. Prawo do przenoszenia danych.

 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu https://mmapracownia.pl/ oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

 

KLAUZULA NEWSLETTER