Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie dlatego działając zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@mmapracownia.pl oraz numerem telefonu 885 113 313.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest Monika Koncewicz, reprezentująca firmę MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 796 283 48 70, REGON: 365075682.

Przydatne linki

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Monika Koncewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, pod adresem al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 796 283 48 70, REGON 365075682
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mmapracownia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – t.j. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, itp., jeśli nie wyrazicie na to wyraźnej zgody.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale również konieczne obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: kooperantom – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności projektantom branżowym, obsłudze prawno-księgowej, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);