Zanim otrzymasz pozwolenie na budowę – WZ

Udostępnij:

spis treści

decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę

Cześć!

W poprzednim artykule pisałam o uzyskaniu wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa, co możemy zbudować na wybranej działce i na jakich warunkach, a czego na pewno na niej nie postawimy.

A co w sytuacji, kiedy miejscowy plan nie został uchwalony przez radę miasta lub gminy? Wówczas występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzja wz). To ten dokument określi zasady, na jakich będzie można zagospodarować wybraną działkę. Wniosek składamy do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji działki.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa); wymóg ten nie dotyczy zabudowy zagrodowej, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza średnią powierzchnię takiego gospodarstwa w danej gminie,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę

W decyzji ustalane są wymagania dotyczące nowej zabudowy, tj.:

 • linia zabudowy,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
 • szerokość elewacji frontowej,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych).

Z wnioskiem o wydanie decyzji wz możemy wystąpić nie będąc właścicielem działki. Z jednej strony wiążę się to z opłatą 598 zł (właściciel działki lub użytkownik wieczysty nie ponosi kosztów). Z drugiej sprawdzimy przed wydaniem dużo większych pieniędzy na zakup nieruchomości, czy decyzja dopuści wybudowanie domu o konkretnych parametrach. Aby nie ponosić kosztów związanych z opłatą za decyzję wz, jeszcze przed nabyciem działki, o wystąpienie ze stosownym wnioskiem możemy poprosić jej właściciela.

Możliwa jest sytuacja, kiedy do urzędu trafia kilka wniosków o warunki zabudowy dotyczących tej samej działki. Dzieje się tak w przypadku, gdy jej zakupem zainteresowanych jest kilku inwestorów, którzy chcą sprawdzić, czy będą mogli wybudować na niej swój wymarzony budynek. Decyzja zostanie wydana wszystkim zainteresowanym, jednakże uzyskanie pozwolenia na budowę na jedną z planowanych inwestycji, na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy, wyklucza realizację pozostałych. Warto dodać, że organy wydające decyzje o warunkach zabudowy prowadzą ogólnodostępne rejestry takich decyzji, możemy więc sprawdzić, czy na planowaną do zakupu działkę były już wydane warunki zabudowy.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji wz wynosi 90 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dotyczy domu jednorodzinnego wolnostojącego, przeznaczonego na cele mieszkaniowe inwestora, o powierzchni do 70 m2 i maksymalnie 2 kondygnacjach, którego obszar oddziaływania ogranicza się do działki, na której został zaprojektowany – wówczas na wydanie decyzji organ ma 21 dni.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów ustawowych, przewidzianych na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, a także okresów zawieszenia postępowania. Nie wlicza się do nich także czasu na ewentualne uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji wz. Procedura może więc w rzeczywistości przedłużyć się nawet do 6 miesięcy.

Co zrobić, kiedy działka, którą chcemy kupić ma już wydaną decyzję o warunkach zabudowy?
Jako nowi właściciele nieruchomości możemy wystąpić o nowe warunki zabudowy albo przenieść już wydaną decyzję wz na siebie, jeśli odpowiadają nam jej zapisy. Organ, który wydał decyzję, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Opłata skarbowa, jaką trzeba uiścić przy składaniu wniosku o przeniesienie, wynosi 56 zł. Na przeniesienie warunków zabudowy możemy czekać do miesiąca.

Należy pamiętać, że decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć. Urząd, który wydał decyzję wz stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

 • inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dotyczące działki, do której została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
 • dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na podstawie wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy uzyskamy już pozwolenie na budowę – wówczas uchwalony plan nie będzie miał wpływu na decyzję wz.

Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i monitorowanie jego procedowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji jest częścią naszej oferty.

Zapraszamy do współpracy!

error: Content is protected !!