Zanim otrzymasz decyzję o pozwoleniu na budowę – MPZP

Udostępnij:

spis treści

plan miejscowy, wypis, wyrys

Cześć!

W tym i kilku kolejnych artykułach przeczytasz o tym, że uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga wcześniejszego zdobycia szeregu dokumentów, stanowiących część projektu budowlanego lub niezbędnych do jego przygotowania.

O czym mowa?

Pierwszym dokumentem, który musimy pozyskać, najlepiej zanim jeszcze nabędziemy działkę i zaplanujemy budowę wymarzonego domu, jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), dotyczący wybranej działki oraz jego graficzny odpowiednik, czyli wyrys. Miejscowy plan jest aktem prawnym, przyjmowanym przez radę miasta lub gminy w formie uchwały. Dotyczy wybranego obszaru i określa zasady gospodarowania przestrzenią na tym obszarze.

Wypis i wyrys z MPZP uzyskujemy składając stosowny wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Wydany w urzędzie dokument określi m.in:

  • pod jakiego typu zabudowę przeznaczona jest nasza działka,
  • na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany ład przestrzenny na działce i wokół niej, np. jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, czy odległości między nimi,
  • wskaże zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego,
  • pokaże jakie są wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, czyli miejsc szczególnie ważnych dla wszystkich mieszkańców,
  • w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie, np. narażone na ryzyko zalania,
  • jak będą modernizowane, budowane lub rozbudowywane systemy komunikacji oraz infrastruktura techniczna, np. którędy będą prowadzone nowe drogi, a które będą przebudowywane, czy gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków.
plan miejscowy, wypis, wyrys

Uzyskując wypis i wyrys z MPZP mamy pewność, co możemy zbudować na działce i na jakich warunkach, a czego na pewno nie postawimy. Dlatego o wspomniany dokument dobrze jest się postarać, zanim dojdzie do zakupu konkretnej nieruchomości. Bowiem właściciel działki ma prawo do jej dowolnego zagospodarowania, ale tylko zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

A co w sytuacji, kiedy miejscowy plan nie został uchwalony przez radę miasta lub gminy? Wówczas występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do jakiego urzędu należy złożyć wniosek? Jakie musimy spełnić warunki, aby otrzymać decyzję? Jak długo czeka się na jej wydanie? I co zwiera taki dokument? O tym przeczytasz w naszym kolejnym artykule.  

Zapraszam do lektury!

error: Content is protected !!