Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. Zmiany, Zmiany, Zmiany…

Udostępnij:

spis treści

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania budynku, jego części lub lokalu na energię, niezbędną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji oraz oświetlenia.

Informacje zawarte w świadectwie pozwalają właścicielowi, użytkownikowi lub najemcy na określenie orientacyjnego rocznego zapotrzebowania na energię,
a tym samym kosztu utrzymania związanego ze zużyciem energii.

Kilka Słów o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej w Polsce

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez Ustawę z dnia
19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Następnie zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

W założeniu przepisów prawnych celem obowiązku sporządzania świadectw jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości oszczędzania energii w budynkach oraz promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali powstałych po 2009 r,. podlegających zbyciu lub wynajmowi.

Idą Zmiany...

Nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane) wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego nowopowstałego budynku indywidualnego i wielorodzinnego, a także dla tych budynków, które powstały przed 2009 r. NOWE PRZEPISY WEJDĄ W ŻYCIE 28 KWIETNIA 2023 r.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Kiedy Będzie Wymagane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Przy okazji zakończenia inwestycji

Inwestor jest zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Przy okazji najmu lub zbycia budynku, części budynku lub lokalu

Świadectwo sporządza się i przekazuje nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży lub na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

W przypadku gdy sprzedaż lub najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż lub najem dotyczy części budynku lub lokalu, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku lub lokalu, którego dotyczy.

Przy transakcji sprzedaży budynku, jego części lub lokalu, informacja o przekazaniu świadectwa, znajdzie się w akcie notarialnym, natomiast w przypadku jego nie przekazania notariusz ma obowiązek pouczyć zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Kto Będzie Zlecał Przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie),
 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa).

Kto Będzie Wykonywał Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii / rejestrcheb.mrit.gov.pl /

W Jakiej Formie Trzeba Będzie Przekazać Świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać w formie:

 • papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub
 • elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Jak Długo Będzie Ważne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy
(28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem terminu ważności, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części (np. docieplenie budynku, wymiana okien, wymiana źródła ciepła). Wówczas obowiązek sporządzenia nowego świadectwa będzie zachodził jedynie w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub jego części.

Czy Będzie Możliwe Sprawdzenie, Czy Dany Budynek Lub Jego Część Posiada Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Po nowelizacji ustawy będzie można zweryfikować czy świadectwo zostało sporządzone. Możliwy będzie dostęp do wykazu świadectw charakterystyki energetycznej w zakresie:

 • numeru świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
 • adresu budynku lub części budynku,
 • daty wystawienia świadectwa,
 • terminu ważności świadectwa,
 • wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową, na nieodnawialną energię pierwotną,
 • udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, jednostkowej wielkości emisji CO2.

W celu otrzymania świadectwa należy skontaktować się z osobą, która je sporządzała.

O Czym Jeszcze Należy Pamiętać?

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie budynku lub jego części lub lokalu od 28 kwietnia 2023 r. należy podawać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej może wynieść 300-1000 zł.

error: Content is protected !!