Kominki – Można Ich Używać, Czy Nie?

Udostępnij:

spis treści

Jesteśmy, jako Polska, czerwoną plamą na mapie Europy w kwestii zanieczyszczenia powietrza. Taki stan rzeczy jest wynikiem m.in. wykorzystywania przez gospodarstwa domowe przestarzałych instalacji grzewczych lub paliw emitujących do atmosfery szkodliwe spaliny. Do zanieczyszczania powietrza przyczyniają się jednak nie tylko stare piece, tzw. kopciuchy, ale także niektóre domowe kominki.

Aby ograniczyć zanieczyszczenia, na terenie Unii Europejskiej, Polski i w poszczególnych województwach wprowadza się coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne.

Na Co Pozwalają Nam Przepisy Prawa?

W 2009 r. uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zwana potocznie Ekoprojektem. Jej przepisy zaczęły obowiązywać w Polsce w 2022 r. Zgodnie z dyrektywą nowo nabywane urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej muszą spełniać szczegółowe normy dotyczące emisji pyłów, tlenku węgla, tlenku azotu i organicznych związków gazowych. Dyrektywa określa także poziom tzw. sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, czyli stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Wskazuje również zestaw informacji, jakie powinny się znaleźć w instrukcjach użytkowania i dokumentacji technicznej, towarzyszącej kupowanym ogrzewaczom.

Z aktu wykonawczego do wspomnianej dyrektywy wynika, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie całej Unii Europejskiej można sprzedawać tylko piece i kominki, które spełniają następujące wymogi:

Wdrożenie unijnej Dyrektywy Ekoprojekt na grunt polski NIE OZNACZA ZAKAZU UŻYWANIA KOMINKÓW, ale nakłada obowiązek sprzedaży nowych kominków i innych urządzeń grzewczych o wspomnianych parametrach technicznych. W praktyce oznacza to, że przy zakupie np. wkładu kominkowego, należy zwrócić się do sprzedawcy lub producenta o przekazanie dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań Ekoprojektu, wynikających z Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185.

W Polsce ogólne założenia walki ze smogiem i transformacji energetycznej zostały sformułowane w Krajowym Programie Ochrony Powietrza, ogłoszonym przez Ministra Środowiska w dniu 9 września 2015 r. i zaktualizowanym w grudniu 2021 r. Dokument przewiduje m.in.

  • pokrywanie potrzeb cieplnych wszystkich gospodarstw domowych przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne do 2040 r.
  • całkowity zakaz palenia węglem od 2030 r. w miastach i od 2040 r. na terenach wiejskich.

Co Na To Prawo Lokalne?

W poszczególnych województwach wprowadzane są już lokalne przepisy, które nakładają obowiązek wymiany w określonym czasie przestarzałych kominków i innych urządzeń grzewczych na urządzenia spełniające ekologiczne normy, palenie drewnem o określonej wilgotności oraz instalację w nowopowstających budynkach ekologicznych urządzeń lub podłączanie takich budynków do sieci ciepłowniczych.

Dzięki tzw. uchwałom antysmogowym w większości kraju obowiązuje zakaz palenia w kominkach w sezonie grzewczym w tzw. dni smogowe, czyli kiedy poziom zanieczyszczenia pyłem przekracza dopuszczalne 50 μg/m³ i tylko wówczas, kiedy kominek nie jest jedynym źródłem ogrzewania danego lokalu.

W naszym województwie ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, określa Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIII/388/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. Uchwała dotyczy instalacji o mocy poniżej 1MW, w których spalane są paliwa stałe (węgiel, drewno), w szczególności: kotłów, pieców, kuchni węglowych oraz kominków. Jej regulacje obejmują cały obszar województwa w jednolitym zakresie. Okres obowiązywania ograniczeń obejmuje cały rok kalendarzowy.

Uchwała nakazuje we wszystkich nowobudowanych budynkach, dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia budowlanego rozpoczął się po dniu wejścia w życie uchwały (1 maja 2021 r.), instalację urządzeń, spełniających wymagania określone w powyższej tabeli. Jako rozpoczęcie procesu decyzyjnego, prowadzącego do wydania pozwolenia budowlanego, uchwała uznaje dzień wystąpienia inwestora o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, jeśli takiego nie ma, o warunki zabudowy dla terenu planowanej inwestycji.

Uchwała zakazuje we wszystkich nowobudowanych budynkach, dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia budowlanego rozpoczął się po dniu wejścia w życie uchwały, użytkowania instalacji na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki Inwestora. W praktyce oznacza to, że wszystkie nowe budynki, które sąsiadują z siecią ciepłowniczą lub gazową będą musiały zostać do niej podłączone.

Uchwała zakłada także stopniową wymianę przestarzałych instalacji (kotłów na paliwo stałe). Do 1 stycznia 2030 r. wszystkie tego typu kotły będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uchwała zakazuje również używania najgorszych jakościowo paliw. Dodatkowo w kominkach i piecach można palić nieimpregnowanym drewnem, którego wilgotność nie może przekraczać 20%, a więc w praktyce drewno to powinno być sezonowane co najmniej dwa lata.

Czy Grożą Nam Kary?

Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie zakazów lub ograniczeń wynikających z uchwał antysmogowych, dotyczących rodzaju lub jakości stosowanych paliw stałych, jest sankcjonowane grzywną.

error: Content is protected !!